Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
913 postów 931 komentarzy

carcinka

carcinka - Reporterka. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

ZAKLĘTE ENDECKIE REWIRY: Bubel vs Sendecki (z Kobylańskim w tle)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Ten pub należał do Leszka Bubla, który uchodził tutaj - wśród narodowców - za czarną owcę, bywał odżegnywany od czci i wiary. Wielu narodowców nazywało go wprost agentem żydowskim ..."

 

Za te właśnie słowa Leszek Bubel wytoczył w 2010 r. proces Eugeniuszowi Sendeckiemu (Telewizja Narodowa) o naruszenie dóbr osobistych.

 

Leszek Bubel pisze: "Eugeniusz Sendecki przypisuje mi publicznie rolę agenta żydowskiego".

Od kilku lat nie zawracam sobie głowy tym, co piszą, mówią, rozpowszechniają o mnie różne typy zwące się patriotami. Nie chciałem też obniżać sobie rangi i z nimi polemizować lub ścigać na drodze sądowej. Moja bierność rozzuchwaliła ich do tego stopnia, że zaczęli stosować kłamstwa i obelgi nie tylko anonimowo, ale także firmując je nazwiskiem. Dosyć tego! Nikomu nie odpuszczę, niech każdy z nich pozna smród sądowych sal, przyjemność angażowania adwokatów i sięgania do sakiewki na odszkodowania za zniesławienie. Jest to także sposób na demaskowanie bezideowej hołoty podszywającej się pod narodowców. Ta opcja jako jedyna powinna być wolna od kłamstw i oszczerstw. Aby Ruch Narodowy wreszcie zaczął się naprawdę odradzać, to najpierw trzeba wytępić pluskwy, szczury i krety sr… we własne gniazdo.

 

 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2010 r.

 

                                    PRYWATNY AKT OSKARŻENIA

W imieniu własnym oskarżam Eugeniusza Sendeckiego (adres: ___), autora wypowiedzi z dnia 12 czerwca 2010 r.: Ten pub należał do Leszka Bubla, który uchodził tutaj - wśród narodowców - za czarną owcę, bywał odżegnywany od czci i wiary. Wielu narodowców nazywało go wprost agentem żydowskim, wyemitowanej w Telewizji Narodowej (You Tube: „Polski Pub przeszedł w ręce młodoTurka podobnego do Leonarda Cohena”, Internet 1:04), zawierającej zniesławiające mnie treści, o popełnienie przestępstwa z art. 212 § 2 k.k. na moją szkodę.


W oparciu o powyższe wnoszę o uznanie oskarżonego Eugeniusza Sendeckiego winnym zarzucanego mu czynu i wymierzenie kary, zgodnie z dyspozycją art. 212 § 2 k.k.

W trybie art. 215 k.k. wnoszę o podanie wyroku, jaki zapadnie w przedmiotowej sprawie, do publicznej wiadomości.


                                             Uzasadnienie

Eugeniusz Sendecki wypowiedzią z dnia 12 czerwca 2010 r.: Ten pub należał do Leszka Bubla, który uchodził tutaj - wśród narodowców - za czarną owcę, bywał odżegnywany od czci i wiary. Wielu narodowców nazywało go wprost agentem żydowskim, wyemitowanej w Telewizji Narodowej (You Tube: „Polski Pub przeszedł w ręce młodoTurka podobnego do Leonarda Cohena”, Internet) pomówił mnie o właściwości, które mogą mnie poniżyć w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania  potrzebnego do wykonywania mojego zawodu zaufania publicznego, a także jako polityka internowanego w stanie wojennym, posła, dwukrotnego kandydata na urząd prezydenta R.P. oraz redaktora naczelnego tygodnika „Tylko Polska”. Sprawca popełnił kwalifikowany typ przestępstwa zniesławienia, gdyż użył do tego celu środków masowego komunikowania.

Eugeniusz Sendecki, przypisując mi publicznie rolę agenta żydowskiego, nie tylko mnie oczernił, ale także świadomie skłamał i nie dochował wymogu szczególnej staranności i rzetelności, nałożonego na dziennikarza przez Prawo prasowe (art. 12 pr.pr.). Zgodnie z przytoczonym przepisem, jego obowiązkiem było skontaktowanie się ze mną i zasięgnięcie informacji u źródła (moje numery telefonu prywatne, służbowe oraz adresy e-mail są dostępne na stronie internetowej Polskiej Partii Narodowej oraz w ogólnopolskim tygodniku „Tylko Polska”, którego redaktorem naczelnym jestem od 13 lat). Na stronie internetowej: www.PolskaPartiaNarodowa.org jest opublikowane nie tylko moje dossier (załącznik), ale także zdjęcie nagrobków całej mojej zmarłej najbliższej rodziny, w tym matki, ojca i starszego brata (załącznik). Eugeniusz Sendecki nie podaje źródeł, z których zaczerpnął owe „rewelacje” na mój temat. W ogóle nie dołożył on żadnej staranności (o szczególnej staranności i rzetelności nie może być mowy), aby prezentowaną informację zweryfikować. Przypisując mi rolę żydowskiego agenta, Eugeniusz Sendecki wskazuje, że w swoich oficjalnych życiorysach podałem kłamstwo, a więc zachowałem się nieuczciwie w stosunku do członków i sympatyków podlegających mi organizacji oraz Czytelników, wydawanej przeze mnie prasy.

Opisane w art. 212 k.k. penalizowane zachowanie się sprawcy przestępstwa zniesławienia ujęte jest w bardzo syntetycznej formule normatywnej w postaci zwrotu „pomawia”. Przepis nie zawiera bliższej charakterystyki, w szczególności nie wskazuje, chociażby w formie przykładowej, jakiego rodzaju czynności mogą być uznane za mające charakter pomawiający. Ustalając w toku wykładni znaczenie normatywne prezentowanego znamienia typu czynu zabronionego, konieczne jest zatem odwołanie się do funkcjonującego w społeczeństwie systemu ocen. W rozumieniu słownikowym termin „pomawiać” oznacza niesłusznie przypisać coś komuś, zarzucić coś, posądzić, oskarżyć o coś. Wobec braku normatywnych ograniczeń należy przyjąć, że zniesławienie może być dokonane w każdej formie, umożliwiającej realizację przekazu informacyjnego drugiej osobie. Nie chodzi zatem jedynie o zarzut wyrażony w formie ustnej, lecz także przy wykorzystaniu rozmaitych technicznych środków przekazu informacji, np. wizerunku, utworu artystycznego. Wydaje się być ważne w realiach niniejszej sprawy, że czynność sprawcza przestępstwa zniesławienia polegać może zarówno na twierdzeniu okoliczności, jak i na przeinaczeniu okoliczności prawdziwej.

Znamię „właściwości” na gruncie typu czynu zabronionego, opisanego normatywnie w art. 212 k.k., należy odnosić  do takich cech podmiotu, które negatywnie go obrazują bądź też prowadzoną przez niego działalność. Można tu wskazać przykładowo na niekompetencję, alkoholizm, lenistwo, tchórzostwo, brak umiejętności do obiektywnego postrzegania rzeczywistości, czynienia racjonalnych ocen, niesłowność, bark wymaganych kwalifikacji zawodowych, arogancję, uzależnienie od alkoholu, środków odurzających, brak przyzwoitości. Pomawiający zarzut nie musi odwoływać się do konkretnych zdarzeń. Zawarte w wypowiedzi zniesławiającej fakty nie muszą  być zatem skonkretyzowane. Jak wskazał Sąd Najwyższy, zniesławienie może nastąpić w formie ogólnikowej bądź pogłoski, już to umyślnie  w tym celu przez pomawiającego zmyślonej, już to rzeczywiście pośród otoczenia sprawcy obiegającej. Zniesławiający zarzut może być również formułowany hipotetycznie, poprzez odwołanie się do podejrzeń co do niewłaściwego postępowania osoby, której dotyczy pomawiająca treść. Trafnie wskazuje się w piśmiennictwie, iż przy tego rodzaju wypowiedziach zniesławiających mamy bez wątpienia do czynienia z jeszcze większym natężeniem złej woli sprawcy.  Jeżeli nie ma on bowiem pewności co do prawdziwości stawianych przez siebie zarzutów, to tym bardziej nie powinien ich formułować.

W judykaturze  wskazuje się, że dla odpowiedzialności karnej za przestępstwo zniesławienia kwestią obojętną jest to, czy informacja „jest podana w formie kategorycznego twierdzenia, czy też w formie pogłoski, opatrzonej zastrzeżeniem, że jej prawdziwość nie jest w pełni stwierdzona; obojętnym wreszcie jest to, czy sprawca ubrał uwłaczającą czci innej osoby pogłoskę w postać  pytania o prawdziwość tej pogłoski, czy też wysnuł ją w innej postaci. Dla istoty zniesławienia obojętne jest, czy sprawca podaje pewną wiadomość jako stwierdzenie danego faktu, czy też jako wniosek z faktów wysnuty.

Od kilkunastu lat jestem dziennikarzem i wydawcą prasy narodowej, a także politykiem, widocznym przy okazji różnych uroczystości o doniosłym znaczeniu dla Polski. Pełnię funkcję prezesa Polskiej Partii Narodowej, prezesa Stronnictwa Narodowego, prezesa Stowarzyszenia Nie dla Unii Europejskiej oraz Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi. W swoich działaniach zawsze bronię polskiego interesu i podkreślam narodowe poglądy. Jako osoba publiczna jestem krytykowany przez wiele środowisk, ale w kręgach narodowców jestem uznanym i szanowanym autorytetem.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntował się pogląd, że przestępstwo zniesławienia jest przestępstwem formalnym, tzn., że do zrealizowania znamion przestępstwa nie jest potrzebne osiągnięcie przez sprawcę rezultatu w postaci poniżenia osoby pomówionej w opinii publicznej lub utraty przez nią zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Nieważne jest, czy adresaci pomawianej wypowiedzi uznali ją za prawdziwą i, czy w jakikolwiek sposób wpłynęła ona na opinię tych osób o osobie pomawianej. W doktrynie podkreśla się dodatkowo, że dla bytu zniesławienia nie jest konieczne, by sprawca sam był źródłem przekazywanych wiadomości. Relata refero (zdaję sprawę z tego, co sam słyszałem) nie wyłącza karalności zniesławienia.


Wobec powyższego, zwracam się z wnioskiem, jak na wstępie.
Leszek Bubel
 

 Wnoszę, o:
I. Zobowiązanie pozwanego do zamieszczenia w dzienniku „Rzeczpospolita” wytłuszczonym drukiem w ramce o wymiarach co najmniej 10 × 15 cm, oświadczenia następującej treści:

Przepraszam Pana Redaktora Leszka Bubla za moją obelżywą wypowiedź względem jego osoby z dnia 12 czerwca 2010 r. wyemitowaną w Telewizji Narodowej. Jest mi przykro, że ww. wypowiedź naruszyła jego dobre imię, cześć i godność. Eugeniusz Sendecki.

II. Nakazanie Pozwanemu złożenia powyższego oświadczenia w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia wyroku w niniejszej sprawie, a w przypadku niewykonania tego nakazu – upoważnienie Powoda do opublikowania i ogłoszenia ww. oświadczeń na koszt Pozwanego.

III. Zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

VI. Zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej doznał Powód w wyniku krzywdzącej wypowiedzi Pozwanego rozpowszechnionej publicznie.

 www.polskapartianarodowa.org/index.php


 

 Eugeniusz Sendecki do Jana Kobylańskiego:

Szanowny Panie Prezesie
(pozdrawiam również Biuro USOPAŁ i wszystkich Ciekawskich podglądających naszą korespondencję)
Obok akcji Newsweeka przeciwko Panu i Reżyserowi Porębie wydarzył się kolejny atak (którego się należało spodziewać) - tym razem cios w Generała Grudniewskiego. Został zadany przez Leszka Bubla (który dręczy również i mnie, wytoczył mi czasochłonny proces pod pozorem ochrony dóbr osobistych). 

Leszek Bubel niby nienawidzi nas, bo nie podporządkowaliśmy sie jemu politycznie, niby wytacza procesy o drugorzędne sprawy. Ale to są pozory. Na tym właśnie polega dobrze przeprowadzona akcja dręczenia, że jedynie dręczony wie za co jest dręczony. Osoby postronne są wprowadzane w błąd - że chodzi o jakieś niby-zasadne sprawy, niby-nieporozumienia. A chodzi tylko o to, żeby uderzyć w Polaków, którzy współpracują w Kraju z Janem Kobylańskim z Urugwaju. Osoby rządzące „Newsweekiem” i inspirujące wrogie działanie Leszka Bubla przeraziły się, że doprowadzimy ludzi w Polsce do Pana Prezesa i złączymy w dobrze zorganizowane struktury, oraz - że doprowadzimy Pana Prezesa pod ambasadę polską w Waszyngtonie i Polaków w USA do sojuszu z Latynosami.

A najbardziej się boją zaistnienia Krzyża w amerykańskiej przestrzeni publicznej jako Narzędzia zadającego klęskę Możnym –Tego -Świata. Ta presja Polskości na współczesny świat, zniszczony przez WASP-ów (Ludwik Wasiak powiedziałby - "przez światowe żydostwo"!) jest oczywista i zauważalna. Oni się bardzo boją ludzi z kamerami, umieszczającymi prawdziwe polityczne polskie i katolickie treści w internecie, mówiących językiem nowoczesnym, będących niezależnymi źródłami informacji. My takimi ludźmi jesteśmy i Wrogowie Polski będą w nas uderzać. Taka jest przeciwko nam wojna prowadzona. Krzyż doprowadza naszych Wrogów do paroksyzmów i wtedy popełniają błędy, wariują, ujawniają się. Trzymajmy się zatem Krzyża!

+

Leszek Bubel rozesłał paszkwil na Generała Grudniewskiego. Sugeruje w nim, że Jan Gustaw Grudniewski jest człowiekiem złym, folskdojczem i ubekiem. Ja proponuję się nie bać, ale sprawę od razu ujawnić, poddać pod publiczny osąd, Bubla napiętnować i poczekać - co zrobi dalej. Grudniewski twierdzi, że jest czysty i ja jemu wierzę. W ten sposób (gdy paszkwilanckie pseudo-dziennikarskie śledztwo Leszka Bubla ujawnimy) sprawa się oczyści, a porządni ludzie w Polsce zauważą, że prace nad światową strukturą polską są obiektem ataków. Nazwisko Bubla pada w paszkwilu Newsweeka, a po tygodniu przez internet dopuszcza się ataku na osobę, którą wszyscy polscy patrioci wspierają. To jest powiązane czasowo i sytuacyjnie działanie.

Przeciwstawmy się jemu.

Dlatego wnioskuję jak powyżej. Rozesłać pseudo-dziennikarski złośliwy apel Bubla na Grudniewskiego do wiadomości wszystkich respondentów USOPAŁ.

/-/

Eugeniusz Sendecki

 

 

Jan Kobylański do Eugeniusza Sendeckiego:

Szanowny Pan Doktor Redaktor Eugeniusz Sendecki,
Bardzo dziękuję za Pańską informację o niesłusznych atakach i intrygach antypolskich, których jesteście ofiarami.
Popieramy z całym przekonaniem to wszystko co piszecie i mamy nadzieję, że idąc razem- nasza Polska będzie miała sukces i Wasza dzielna praca nie pójdzie na marne.

Serdecznie Pana pozdrawiam.

Z poważaniem,

Jan Kobylański
Prezes USOPAŁ

 www.usopal.pl/publicystyka/1119-akcje-na-czas-qigrzyska-zamiast-chleba-i-wolnociq


 

Pod koniec listopada odbyła się sprawa przeciwko Sendeckiemu. Niestety Nowy Ekran został wyproszony z sali (tak, nie mylicie się, to dobrze znana nam Pani Sędzia Marta Szymborska ze sprawy ze Zbigniewem Kękusiem).

 

Udało nam się zarejestrować tylko to:

 

Do sprawy Bubel vs Sendecki wrócimy w styczniu 2013 r.

KOMENTARZE

 • Panie Eugeniuszu.
  Ten pozew to bubel prawny. Tego się proszę trzymać jako linii obrony!
  Powodzenia.
 • @off cross 21:16:20
  To jest kapitalny filmik z Eugeniuszem :))

  http://www.youtube.com/watch?v=FtVk1_L5sMk

  Świadek Eugeniusz Sendecki zeznaje w procesie Grzegorza Wysoka.
  Lublin, 18 czerwca 2012r.
 • "Eugeniusz Sendecki przypisuje mi publicznie rolę agenta żydowskiego".
  Jeśli to prawda to ..Panie Eugeniuszu.. to Bubel powinien, co najmniej, zaprosić Pana na dużą wódkę z wkładką i podziękować za ukrywanie jego dużo gorszych powiązać, a mianowicie ze służbami moskiewskimi.

  A tak na marginesie to przed sędziną Martą Szymborską dostrzegam zręby szybkiej kariery..

  Kobylański:"Popieramy z całym przekonaniem to wszystko co piszecie.."

  Skąd ja znam ten język.. czy nie z prlu????


  Ta sprawa to czystej wody rozgrywka Moskwy w celach dyskredytacji prawicy.. bo kto to wie, że chodzi tylko i wyłącznie o "prawicę" ???
 • @konserwatystka 21:51:29
  Pani Miriam nasze sprawy zostawi pani nam .Niech pani lepiej przygotuję się na święto chanuki
 • ...
  Ta cala sprawa to jedna wielka zenada.
 • W obronie Pana Redaktora Eugeniusza Sendeckiego
  Szanowny Panie Redaktorze, piszę w imieniu coraz większego grona widzów Telewizji Narodowej. Uważam, że sam proces jest kpiną i groteskową powtórką z procesów jakie Adam Michnik od jakiegoś czasu wytacza swoim oponentom. W ramach komentarza zacytuję wypowiedź Maksymiliana Gibesa z Młodzieży Wszechpolskiej ( cytat z programu "Młodzież kontra", którego Leszek Bubel był gościem ):"Jest mi wstyd, że Pan mówi, że jest Polakiem. (...) Pan powinien skończyć w jakimś wariatkowie. (...) Jest mi podwójnie wstyd, bo mieni się Pan narodowcem, a nie ma Pan z tym nic wspólnego. Był Pan cinkciarzem, a jak wiadomo za komuny była to największa agentura.". W związku z tym twierdzenie Pana Bubla, cytuję: "w kręgach narodowców jestem uznanym i szanowanym autorytetem", mogę uznać tylko i wyłącznie za żart. Zresztą MW to niejedyna organizacja, która, delikatnie rzecz ujmując, lekce sobie waży Pana Bubla.
 • ...
  No qrwa jekie zjeby totalne.
 • Kto krzyżami walczy, ten od narodowca ginie
  "A najbardziej się boją zaistnienia Krzyża w amerykańskiej przestrzeni publicznej
  jako Narzędzia zadającego klęskę Możnym -Tego -Świata."

  Oszołomstwo, będące ofiarą żydowskiej wiary katolickiej.
 • @boukun 01:32:06 - "(...) Oszołomstwo, będące ofiarą żydowskiej wiary katolickiej."
  Pan napisał niesłuszny tekst, odbierający Polakom Krzyż - najskuteczniejszy oręż duchowy w walce o utrzymanie bytu narodowego. Nowożytna polska świadomość i niepodległość została obudzona w wielkim procesie religijnym, socjologicznym i politycznym, którego największym impulsem było postawienie Krzyża na Giewoncie w lipcu roku 1901-go. Ten proces zapoczątkowały objawienia Matki Bożej w Licheniu i Gietrzwałdzie w połowie wieku XIX-go i zwieńczyło postawienie przez Paderewskiego Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie w roku 1910-tym. Dzięki temu procesowi nasz naród został dobrze przygotowany do rozstrzygnięć które dokonały się po Wielkiej Wojnie w Wersalu w roku 1919. Wyjęcie z tego procesu Krzyża jest niemożliwe. Niech Pan będzie zgodny z prawdą historyczną.
 • TU JESZCZE LINK ZE SPRAWY
  BUBEL ZOSTAŁ WYŁACZONY A CZTERECH NARODOWCÓW SKAZACHYCH
  DZIWNE CO?
  http://www.youtube.com/watch?v=2gAppS4BXf4
 • Bubel ma rację, że się broni przed pomówieniami.
  Każdy by tak zrobił.

  Sendecki zachowuje się niepoważnie i robi z idei narodowej cyrk.
  Nie wiem czy nie celowo.

  Jeden wart drugiego.
 • @circ 02:55:57
  to w końcu MA RACJE CZY JEDEN WART DRUGIEGO bo jedno z drugim sie wyklucza?
  mieszasz w garnku....
 • LESZEK BUBEL jak zwykle atakuje Narodowców
  "LESZEK BUBEL" Co moge o nim powiedzieć ?
  Uważa się za obecnego "ROMANA DMOWSKIEGO" a przynajmniej chciałby by inni tak go postszegali. Prowadzi około 10 gazet głównie bazujących na "listach żydów" itp. Niewiadomo skąd ma na to pieniądze?

  Oficjalny dochód tego człowieka to 350zł na miesiąc :)
  Do tego bardzo często zwiedza świat. Ma wiele spraw lecz nigdy "włos mu zgłowy nie spada" ?

  W sprawach sądowych o "sianie" 256,257 jako sam oskarżony potrafi wstać i oskarżać krzycząc na sali o faszystach,rasistach,nazistach...
  własnych współpracowników czego jestem najlepszym dowodem.
  Potrafi być spokojny i miły uśmiechniety jak "dobry wójek" ale jak bywa w swym zachowaniu brutalny w wypowiedziach i hamski oraz agresywny w zachowaniu !
  Myślę że ten osobnik posiada wiele informacji o które kiedyś nam bedzie musiał ujawnić.
  TU LINK Z TEGO PROCESU 4 OSOBY DOSTAŁY WYROKI A BUBEL NIE :)
  www.leszek.bubel.kontra.adam.czeczetkowicz.patrz.pl

  http://patrz.pl/filmy/leszek-bubel-kontra-adam-czeczetkowicz
 • @circ 02:55:57
  Niestety znowu pani się myli, nie znając sprawy wypowiada się w niej używając do tego argumentów rodem z teatru burleski.

  To nie pan Sandecki wszczął proces o zniesławienie ze strony Bubla, uczynił to pan Bubel znany oszołom, kłamca i człowiek, który wszystkich dookoła obraża nazywając ich ubekami, żydowskimi parobkami, ludźmi którzy w swojej rodzinie mają jakiś żydów, samemu będąc 100% żydem, którego rodzona matka od lat mieszka w Izraelu, stamtąd wspierając poczynania pana Bubla i jego ciężką pracę w Polsce.

  To dziwne, że przy tego typu działalności, którą pan Bubel prowadzi od lat w Polsce jeszcze nic mu się nie przydarzyło. To jest człowiek podobny do Tejkowskiego, z tą różnicą, że nie ma przy sobie młodych ludzi, którzy na jego rozkaz są gotowi używać przemocy fizycznej wobec innych. Ale w jednym i drugim przypadku działalność tych panów jest i była wspierana przez Izrael, dokładnie była i jest wpierana przez pieniądze pochodzące z Izraela.

  Ponieważ Izraelowi i syjonistom, zależy na tym, aby w Polsce skompromitować Polski Ruch Narodowy, ale przy tym chodzi im również o to, aby mieć w Polsce swoich ANTYSEMITÓW, którzy są gotowi do burd na każde zawołanie. Na szczęście pan Bubel nie ma takiego zaplecza, które w swoim czasie posiadał pan Tejkowski, ponieważ polska młodzież już nie zaufa takim ludziom jak oszołom Bubel.

  p.s.

  Dlaczego mnie nie dziwi, że pod tym tekstem zamieścili swoje komentarze tacy ludzie, jak pani konserwatystka, WIŚNIA i kilku innych oraz lewaki z Antify? Zgadzam się z panem cziken-em1, że ta cała sprawa jest żenujące, jest tylko jedne problem, to Bubel ciągle wszystkich ciąga po sądach, a nie pan Sandecki.

  A pani droga circ radziłbym po raz kolejny przed tym, jak zacznie pani się wypowiadać w jakieś sprawie, najpierw sprawdzić, co w trawie piszczy. Ponieważ w ten sposób buduje się swoje zaplecze i wiarygodność u innych Polaków. :)))))

  Pozdrawiam.
 • @Uniplas 04:55:05 - "Jak nisko musial upasc wasz szmatlawiec, ze takie gowno umieszcza na czolowce!"
  Dziękuję Panu za ten wpis. Być może ktoś zakładał, że ludzie nie uwierzą, że w internecie istnieje mowa nienawiści, poniżanie polskich patriotów. A Pan - proszę bardzo. Pokazał odważnie, że można człowieka poniżyć, używając wulgarnych i koprolalicznych określeń. Pan usiłuje zastraszyć Redakcję NowegoEkranu - żeby więcej nie poruszała takich spraw? A problem jest bardzo głęboki. Ktoś manipulował i manipuluje narodowcami, lecz środowisko TELEWIZJI NARODOWEJ idąc drogą prawdy - te wszystkie manipulacje odkłamuje. Prawda nas wyzwala. Nasi Wrogowie panują nad nami za pomocą kłamstwa. A my ich panowanie obalamy. Proste.
 • @Ranger 10:34:46 - Wasze tanie sofizmaty sobie schowajcie na inne okazje.
  Jest proces, akt oskarżenia został upubliczniony przez oskarżyciela, ja mam sytuację procesową dość trudną - bo poszukuję świadków i dowodów rzeczowych, aby je zgłosić Wysokiemu Sądowi.
  Jednego Panu/Pani brakuje, Szanowny Ranger. Występuje Pan w tej sprawie anonimowo, opluwając uczciwego Sendeckiego - ku uciesze gawiedzi. Jak się Pan z tym czuje?
 • @ wszyscy
  Nie takiego Ruchu Narodowego chcemy. Może faktycznie w MW, ONR jest więcej prostolinijnych, szczerych, młodych Polaków. Byle nie się nie nakręcili na przemoc, te zdolności należy zachować do obrony Polski przed wrogami zewnętrznymi.
 • @Marek Kajdas 11:12:48
  No jasne, że nasza formacja powinna być przejrzysta, bez niedomówień, z wyjaśnionymi wszelkimi raniącymi zaszłościami.
  Coraz bardziej widzę w tej całej nagonce na Leszka Bubla kwestię pieniędzy. Obserwowałem przez ostatnie prawie dwie dekady jak wielu kolegów z ZChN, ROP, UPR, MW, SN"Szczerbiec", SNRD, SND i LPR traktuje Bubla źle, z wielką wrogością i pogardą. Owszem, ja również po zapoznaniu się z pismami Pana Bubla miałem o nich zdanie negatywne i uważałem go za szkodnika, być może nieświadomie szkodzącego nam przez uparte obracanie się wokół tematów judaistycznych i syjonistycznych. Jadnak było w tych atakach na niego coś co daje do myślenia. To była nieludzka wrogość, było prowadzone regularne szczucie, systematyczna wroga akcja. Uważam, że należy rozliczyć właśnie te lata (przełom wieków) kiedy Bubel aspirował do przewodzenia narodowcom i miał na to środki finansowe. Komu mogło zależeć na dezawuowaniu go i wyeliminowaniu? Bo temu KOMUŚ na pewno chodziło o to, żeby Pan Bubel nie podzielił się z innymi narodowcami swoim bogactwem - tak przypuszczam.
 • @Eugeniusz Sendecki 01:58:00
  Ta walka krzyżami to wariactwo, idiotyzm totalny. Te wariactwo nie ma nic wspólnego z Polakami, dotyczy co jedynie grupy oszołomów, być może nawiedzonych. Jak se kto wmawia, tak ma. Wiara katolicka jest wiarą żydowską, zaimplementowaną Polakom na ich zgubę. Mają oni się modlić do żydowskiego boga, być pokornymi i uznawać wyższość narodu wybranego do rządzenia gojami, mają cierpieć i wybaczać, do tego służy ta żydowska wiara, do uległości i podległości. Pan Panie Sendecki sam nie wie, czego chce, pcha się tam, gdzie jest szum, na Krakowskie Przedmieście, wspiera oszołomów z PiSu, a z drugiej strony nieudolnie Kaczyńskiego krytykuje. Nawet pana Zakrzewskiego, inteligentnego narodowca Pan zbałamucił. Z Pana żaden narodowiec, włażąc w tyłek oszołomom z PiSu.

  Ten proces jest zupełnie niepotrzebny i Pan wyjdzie z niego obronną ręką, ale niesmak z oczerniania innych narodowców pozostanie.
 • @Paweł Tonderski 08:48:48
  "ludźmi którzy w swojej rodzinie mają jakiś żydów, samemu będąc 100% żydem, którego rodzona matka od lat mieszka w Izraelu, stamtąd wspierając poczynania pana Bubla i jego ciężką pracę w Polsce.".

  Żyd się pisze z dużej litery. I ty chcesz człowieku być traktowany poważnie?
  Opublikuj chociaż jedną setną swojego dossier, co pan Bubel...
 • @boukun 14:00:32
  Pan się myli. Katolicyzm jest Wiarą Świętą. Pan Jezus nie przyszedł po to, aby nas zniewolić i oddać jakiemuś innemu narodowi w niewolę, ale po to - abyśmy byli wyzwoleni. Krzyż w koronie polskiej jest oznaką właśnie - suwerenności. Co do zatargu z Leszkiem Bublem to ja jestem niewinny w tej sprawie. Tak samo - nigdy nie oczerniałem, poza jednym politycznym przypadkiem nikogo. W życiu.
 • @Eugeniusz Sendecki 13:02:28
  Panie Eugeniuszu, to jednak w tym wszystkim chodzi tylko o pieniądze?

  Nie ważne jest, z jakiego źródła pochodzą i kto nam je daje? Przecież gdy ktoś finansuje naszą działalność, to jest prawie pewne, że nie czyni tego z powodów filantropijnych i idealistycznych, prawie pewne jest również też to, że po pewnym czasie zacznie nam mówić, co mamy czynić, i to wcale nie jest takie dziwne i nie powinniśmy być takim postępowanie zaskoczeni. Dlatego trzeba uważać na to, od kogo na swoją działalność polityczną bierzemy te pieniądze. No chyba, że rzeczywiście ktoś naszą działalność finansuje, bo jest prawdziwym filantropem albo idealistą, jednak takich ludzi na tym świecie coraz mniej,

  Ludzi, którzy nie oczekuje po nas jakiś ustępstw i kompromisów lub tego, aby działać tak jak on sobie to wyobraża lub zażyczy, ponieważ ma w tym jakiś swój partykularny interes biznesowy lub korporacyjny.

  Czy w ogóle w dzisiejszych czasach takie postępowanie polityka w jego działalności politycznej jest możliwe?
 • @boukun 14:25:23
  Żyd jeśli już to chyba z wielkiej litery, a nie z dużej. :)))

  Nie wiem jak pan, ale ja słowo żyd piszę zawsze z małej, ponieważ żyd to nie narodowość, ani przynależność państwowa, natomiast Izraelczyk piszę zawsze z wielkiej litery. :)
 • @boukun 14:25:23
  Najpierw sam zacznij pisać pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, a dopiero po tym zacznij pouczać innych, jak mają się zachowywać. W innym przypadku prosiłbym, abyś mnie przestał pouczać. :)))
 • @Eugeniusz Sendecki 14:30:29
  Jezusa nie ma, nigdzie nie przyszedł. Jest mitologia żydowska, a to co z niej pozostało, spisane przez Rabinów, następców rabego Jezusa, ma służyć zniewoleniu człowieka i temu właśnie służy. Krzyż jest oznaką zniewolenia, bo my jesteśmy zniewolonym narodem, a nie suwerennym!

  Szkoda Pańskiego czasu i energii na paranie sie tą żydowską religią, nic nie jest Pan w stanie z niej zrozumieć.

  Co do meritum, dam Panu tip, obrona powinna być całkiem prosta, nie ma prawa Pan tego procesu przegrać, bo prawo człowieka szanuje wolność wyrażania opinii i nawet nadgorliwej ekspresji. Śmieszna sprawa, Pan w swoim komentarzu, którym pan Bubel poczuł się znieważony powoływał się na jakieś opinie bliżej nieokreślonych narodowców.
  Cytuję: "Wielu narodowców nazywało go wprost agentem żydowskim". Tego nie ma Pan nawet obowiązku udowadniać, ani przytaczać tychże opinii. To nie jest Pańska opinia o panu Bublu. Pan Bubel, tak jak i Pan, jesteście niejako przez swoją działalność osobami publicznymi i jako tacy podlegacie krytyce. Ot po prostu, proszę podkreślać, że takie opinie są w stosunku do p. Bubla często wygłaszane publicznie, chociażby ostatnio tutaj, przez niejakiego "Pawła Tonderskiego". Proszę przed sądem podkreślić, że nie było Pańskim zamiarem obrażać pana Bubla i nie sądził Pan, że wywoła to takie zniesmaczenie z jego strony, jest Pan gotów go za to przeprosić, jeśli czuje się urażony, a najlepiej spróbować się poza sądownie wcześniej ugodzić. Sądowi przedłoży Pan ew. taki list ugodowy, jako dowód dobrej woli.
 • @Paweł Tonderski 14:38:01
  Ja nie muszę pisać pod swoim nazwiskiem, boukun jestem, stąd ta moja nonszalancja. Jest to mój pseudonim artystyczny, każdy kto chce, wie kim jest boukun.
 • @boukun 14:53:36
  Wybaczy pan, ale ja mam pana pseudonimy w pewnym miejscu, zwłaszcza te artystyczne. :))
 • @lju 14:51:47
  Większość pseudonacjonalistów sama dostatecznie się kompromituje, nie trzeba do tego nic dokładać. Stąd mamy tę sprawę powyżej.
 • @lju 14:51:47
  To prawda, też tak odbieram działalność pana Bubla.
 • @Eugeniusz Sendecki 13:02:28
  Ja tej sprawy nie rozgryzę i nie rozstrzygam. Tego typu antysemityzm jest dla ruchu narodowego szkodliwy, to nie są lata 30-ste, wiadomo jaka będzie reakcja systemu. Niech sobie Bubel bierze to na swoją klatę i zdolności finansowe do spraw sądowych.

  Masowy ruch narodowy powinien być inny, nie tak poprawny jak PiS, ale też nie taki jak ruch Leszka Bubla kimkolwiek, czymkolwiek to, on jest.

  Obecnie widać jak pojedyncze zdania, frazy mogą wpływać na politykę systemu do opozycji. Czekają na preteksty i JE KREUJĄ CZYNNIE.

  Nie może być tak że ktoś napisze, czy powie "je.. ać żydów" i to będzie pretekst do krajowych działań przeciw całej opozycji, czy nawet do wprowadzenia stanu wyjątkowego, nowych ustaw antydemokratycznych itd. Bublem akurat PO nie przejmowało się wcale od 2007, ale inaczej jest z nami, ONR, MW, a nawet z PiS - sprawa Nicponia-Nicka.

  Nie takich narodowców jak Bubel chcę u władzy. To mają być prawdziwe ELITY, wsparte milionami uczciwych Polaków.
 • @lju 14:56:38
  Proszę zwrócić uwagę, w jakim kontekście komentowany użył słowa Żyd. Z pewnością nie w kontekście wyznania religijnego, tylko w odniesieniu do narodowości.
 • @Marek Kajdas 14:56:05
  PiS, jeżeli już są ruchem narodowym, to żydowskim.
 • @boukun 15:01:22
  Artysto napisałem to w zupełnie innym kontekście, mianowicie w takim, że pan Bubel wszystkim ubliża od ubeków i żydokomuny, od żydów, a sam jest żydem i swoją działalnością ośmiesza Ruch Narodowy i polskich nacjonalistów, jednak gdy ktoś mu to powie prosto w twarz, to wtedy takiego człowieka zaczyna ciągać po sądach, ponieważ posiada na to odpowiednie środki.

  W ten sposób zachowuje się w takim sam sposób, jak gazeta wymiotna, która jak wiadomo jest w tych samych rękach, z których pochodzą pieniądze pana Bubla. :)) Taki był kontekst mojego komentarza, a nie inny, który pan w bezczelny sposób mnie przypisuje.

  Czy pan Bubel w tym roku przekazał jakieś swoje pieniądze na rzecz Marszu Niepodległości?

  p.s.

  Tylko niech pan nie zaczyna pisać o mowie nienawiści i o wrodzonym antysemityzmie. :))))))
 • @boukun 15:11:05
  Może to sam pan Bubel nas zaszczycił. :))))
 • ODRAZAJACY ATAK NA WOLNOSC WYPOWIEDZI
  Zycze powodzenia, panie Eugeniuszu.
 • @Paweł Tonderski 14:55:00
  Z tego co widać, ma Pan wiele rzeczy w pewnym miejscu...
 • @Paweł Tonderski 15:14:53
  Pan Bubel nie jest Żydem, nie ma na to najmniejszego dowodu. Żyd, a zwłaszcza ten zakonspirowany unika odpowiedzi na te pytanie, czy jest Żydem, pan Bubel zaprzecza takim insynuacjom. A taki Buzek na przykład, uniknął odpowiedzi na te pytanie, a klakierzy zakrzyczeli, że "wszyscy jesteśmy Żydami"...
  Poza tym, nie widzę w działalności pana Bubla, żeby w jakikolwiek sposób miał on ośmieszać Ruch Narodowy, tym bardziej, że ten praktycznie nie istnieje w Polsce.

  Co do "mowy nienawiści", to jest odwracanie kota ogonem, np. by odwrócić uwagę od antynarodowej działalności sejmu, całego sejmu.
 • @Paweł Tonderski 14:31:45
  Należy na to popatrzeć retrospektywnie. Leszek Bubel na początku swojej działalności nie był taki jak teraz. W roku 1993-cim, gdy przestał być już posłem - wciąż mógł odcinać kupony od dobrej sławy, którą zdobył w Polskiej Partii Przyjaciół Piwa (PPPP). Co prawda nie dostał się do sejmu, ale miał niebagatelne znajomości i aktywa finansowe. Należy pozytywnie ocenić, że nie poszedł w kierunku Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności (jak koledzy z PPPP) - lecz odczuł politykę w duchu narodowym i poszedł ku nam, prawym endekom. A mógł na bazie tego co posiadał i tego kim był pójść bardzo daleko w kierunku ruchu narodowego i wiele zdziałać. Gdyby spotkał wtedy takich ludzi jak my, którzy jego aktywa by umiejętnie zainwestowali, wzbogacili wykształceniem, obyciem i intelektem - to Liga Polskich Rodzin powstała by osiem lat wcześniej i nie byłby jej głową obecny garnitur liderów. Powiedzmy wyraźnie - GDYBY doszło do spotkania, a nie do gorszącego odrzucenia. Zamiast takiego spotkania (z ludźmi dobrymi i życzliwymi) napotkał się z niechęcią i wrogością już na dzień dobry. Oskarżany, że jest Żydem (żydem?), że świadomie prowokuje i ośmiesza, że musi być agentem, że każde jego potknięcie to tak specjalnie - znalazł się w roli gombrowiczowskiej Iwony, księżniczki burgunda i reagował coraz bardziej nerwowo, postępował coraz bardziej chaotycznie. Nakręcało to spiralę alienacji i nerwowych zachowań. Kto tę spiralę nakręcał - powinniśmy uważnie rozeznać, ponieważ ofiarą jest nie tylko Pan Bubel. Ofiarą jest cały ruch narodowy, pozbawiony aktywów, nieruchomości, pałacu na Dolnym Śląsku i cennej wiedzy politycznej tego byłego posła.
  Odpowiedzmy sobie uczciwie - kto spośród narodowców przez te ostatnie dwie dekady upadlał nas, inspirował skurwysyńskie zachowania, pogrywał sobie nami i naszymi pieniędzmi przy układaniu list wyborczych, obsadzaniu stanowisk zdobytych wytężoną pracą w kampaniach wyborczych? Świadome demoralizowanie młodszych kolegów doszło do takich rozmiarów, że podczas kampanii wyborczej działacze jednej z młodzieżówek ruchu narodowego dostali polecenie naklejania naklejek z twarzą kandydata ruchu narodowego na kiblu w lokalu organizacyjnym. Czy to polecenia wydała ta sama kanalia, która wymyśliła oszczerstwo, że Bubel to żydowski agent? Ano - BARDZO PRAWDOPODOBNE.
 • @boukun 15:21:26
  Mam nadzieję, że nie chce pan tego sprawdzać osobiście, w obliczu jakiegoś sądu, i że tym razem nie poczuł się pan przeze mnie obrażony i nie będzie pan tym razem swoich praw dochodził w polskim sądzie?
 • @lju 15:18:04
  Nie wszyscy Polacy są narodem katolickim, a przynajmniej takim nie muszą pozostać na wieki. Jest naród żydowski, tak jak jest naród polski i nie ważne, jak jaki się wykształtował. Mnie osobiście religia najmniej interesuje i nie widzę sensu, by miał Pan się odnosić względem "żydów" do wyznania?
 • @Pan Marky 15:19:17
  Albo mi już to pytanie zadałeś, albo był to ktoś inny. Odpowiedziałem niedawno, że nigdy nie siedziałem w więzieniu. A sympatie nazistowskie to miał właśnie kapuś Realo.
 • @Eugeniusz Sendecki 15:33:24
  Proszę się zastanowić nad PiSem, teraz byłym szefem LPR Giertychem. Z jednej strony Pan trumny na krakowskie Przedmieście wnosisz, a z drugiej swoim kretom w tyłek wchodzisz...
 • @boukun 15:38:43
  Okay.

  A za ten "Realo" cie on oskarzyl?
 • @lju 15:47:50
  Człowieku, Co ty z tym Hitlerem tu wyjeżdżasz? Czego ty się doszukujesz i w czym? Do Izraela wyjechała tylko garstka z poszczególnych krajów, gro pozostało szczególnie w Polsce i tu, jak i w Rosji dziwnym trafem odżyła wiara żydowska, w różnych odmianach.
 • PRAWO POWINNO ZABRANIAC STAWIANIA POD SAD ZA WYPOWIEDZI
  Prawo powinno chronic wolnosc wypowiedzi, zamiast jej brak, np. powinno nie pozwalac na stawianie pod sad za jekiekolwiek wypowiedzi.

  I powinno surowo karac za pozbawianie kogokolwiek wolnosci wypowiedzi, nawet wieloletnim wiezieniem i konfiskata majatku.

  Wtedy rozne psychopatyczne kreaury nie ciagalyby po sadach dobrych ludzi za wypowiedzi, nie moglyby stosowac przemocy finansowej.

  Walczmy o takie prawo w Polsce.

  Jedyna sankcja za obrazliwa wypowiedz powinna byc obrazliwa wypowiedz.

  To brak powszechnej wolnosci wypowiedzi jest powodem obecnego upadku Polski i naszego narodu.

  Walczmy o wolnosc wypowiedzi w Polsce jak o zycie.
 • @Pan Marky 15:51:27
  Coś głupio zadałeś pytanie. Jeśli masz na myśli, jaki donos na mnie złożył Realo, to ten rewizjonista śląski pomówił mnie o antysemityzm, by wyciszyć moje procesy z Niemcami o łamanie praw człowieka i dyskryminację cudzoziemców w Niemczech.
 • CO BUBEL MA DO UKRYCIA?
  Jak rozumiem, to on domagal sie zeby rozprawa byla niejawna?

  Co ma do ukrycia?
 • @boukun 16:00:17
  Co znaczy, ze niby glupio zadalem pytanie? Kto pyta nie bladzi, boukun.
 • @Pan Marky 16:03:23
  No to przeczytaj swoją wypowiedź, swoje pytanie z 15:51:27? Kto z tego zrozumie, o co chciałeś konkretnie zapytać?
 • @boukun 15:45:36
  Nieprawda. Trumnę na Krakowskie przynosił Sławomir Zakrzewski. Ja przynosiłem kamerę i filmowałem jaka tam była atmosfera, co przeżywali ludzie przy Krzyżu, jak się toczył proces rugowania Krzyża z Polski i jak Krzyż zaczął emanować niezwykłym blaskiem duchowym, i jak Polacy ten blask dostrzegli i zaczęli sobie przypominać o postawieniu Krzyża na Giewoncie, o tym że Polska jest świętością i że Bóg jest z nami. Tam się dzieją cudowne rzeczy. I pan też powinien tam być.
 • @Eugeniusz Sendecki 16:10:36
  Zgadza się, to przyniósł pan Zakrzewski, swoją drogą wspaniały gość. A Pan nadal potwierdza, że kręci go PiSowskie zbiegowisko i otumanione przez nich matołectwo. A przecież te wariactwo Lecha musiało się tak skończyć, było do przewidzenia... Bóg jest ze wszystkimi narodami, którzy sobie jakiegoś bożka wymyślili, by im było lepiej przez to żyć..., a właściwie naród podporządkować. Kościół zawsze służył władzy, nigdy narodowi.
 • @Eugeniusz Sendecki 15:33:24
  To znaczy, że pan jest pewny tego, że pan Bubel nie ma matki w Izraelu?

  Patrząc się na Partię Przyjaciół Piwa patrząc się z mojej perspektywy z tamtych lat, wydaje się mnie, że to był jakiś żart, nic poważnego. To niby ta PPP, to miał być zalążek ówczesnej partii narodowej?

  A co z finansowaniem partii politycznych, aspirujących do chwalebnej przeszłości Polskiego Ruchu Narodowego?
 • @boukun 16:07:59
  Ale ty jednak zrozumiales. Bo zrozumiales, ze odnosne zdanie zawiera typo, prawda?
 • @boukun 16:18:30 - "A Pan nadal potwierdza, że kręci go PiSowskie zbiegowisko i otumanione przez nich matołectwo. A przecież...
  ...te wariactwo Lecha musiało się tak skończyć, było do przewidzenia..."
  Szanowny Panie
  Jestem autorem setek filmów o działalności narodowców warszawskich przeciwko Traktatowi Lizbońskiemu - od 17-go listopada 2007 aż do tej pory. Służę prawdzie. Na prawdzie powstaje autentyczny polski ruch narodowy. Inaczej - wszystko kłamstwo nic nie warte.
  Moja praca i efekty tej pracy służą Polsce. Proszę sobie obejrzeć dorobek użytkowników YT: "eugeniuszsendecki" (1000 filmów) i "EugeniuszSendecki71" (405 filmów). Niech Pan sobie wyrobi zdanie samodzielnie, nie polegając na cudzych opiniach.
 • @Paweł Tonderski 16:32:01 "To znaczy, że pan jest pewny tego, że pan Bubel nie ma matki w Izraelu?"
  Sam Leszek Bubel mi mówił, że jego matka (z domu Tarapata) mieszka w Polsce i że jest Polką. Wersja, że jest Żydówką (żydówką?) i że mieszka w Izraeleu owszem - krążyła wśród narodowców od kiedy pamiętam (mniej więcej od roku 1995-go, gdy zacząłem się endecją interesować). Kilka tygodni temu poznałem i inną wersję - że mieszka w Paryżu, gdzie prowadzi sklep złotniczy.
 • @Eugeniusz Sendecki 17:10:26
  Panie Sendecki, ja znam pańskie filmiki dogłębnie, z obu kanałów, mam Pana zasubskrybowanego. Oczywiście, jak widzę, że jakiś leci na jedną PiSowską modłę, czy z tą nawiedzoną Joanną od krzyża, to nie oglądam do końca. Najlepsze to były, jak jeszcze właśnie pan Zakrzewski w nich występował, albo czcigodny Bartłomiej Kurzeja. Smoleńskie wariactwo nie służy narodowi polskiemu.
 • @boukun 14:00:32
  Niezgadzam się z Panem
  Jeśli chodzi o aspekt religijny to co pan opowiada jest pana sprawą teorją,wyobraźnia. Zostawmy to na boku.
  Jeśli chodzi o tak zwane oczernianie innych NARODOWCÓW.
  Przytaczanie faktów nie jest oczernianiem nikogo.
  RUCH NARODOWY w Polsce nieistnieje !
  Jest rozbity przez określone grupy z zewnątrz.
  Narodowcy owszem tak istnieją sa to jednostki czesto zesoba pokłucone
  lecz z nadzieja i chęcią zjednoczenia.
  Pan Eugeniusz Sendecki ma taką charakterystykę w przeciwieństwie do Bubla który wszystkich swoich współpracowników wysłał do sądów.
  Ja nie uwarzam pana BUBLA za Narodowca Polskiego.
  Być może jest to Narodowiec i dobry Patriota ale napewno nie NARODU POLSKIEGO to trzeba wiedzieć.
 • @boukun 14:25:23
  To nie pan tylko cham bubel. Słowo Pan zarezerwowane jest dla PRAWDZIWYCH POLAKÓW. Jeśli wiecie co to oznacza?
 • @boukun 15:01:22
  Niema takiej narodowości jak żydowska.
 • @adamczeczetkowicz 18:17:53
  Kolego Czeczetkowicz, pomimo, że się nie znamy, zdążyłem już poznać i ciebie dzięki internetowi dosyć dobrze, a także dzięki braniu ciebie w obronę przez p. Bubla na łamach jego tygodnika Tylko Polska. Był okres, że często cytowałem filmiki pana Sendeckiego i także z twoimi występami na grupach dyskusyjnych pl.soc.polityka i soc.culture.polish, to właśnie dzięki mnie w jednej chwili oglądalność Telewizji Narodowej chwilowo wzrastała. Także tam szeroko propagowałem tygodnik Tylko Polska pana Bubla. To dzięki panu Bublowi w ogóle zaistniałeś i mogłeś się później podczepić do pana Sendeckiego. Pan Bubel wystawił zarówno ciebie w Białymstoku jako kandydata do sejmu z PPN, jak i mnie w tym czasie w Świdnicy. Znam dokładnie genezę powstania Telewizji Narodowej, znaczy może nie dokładnie, ale pamiętam, że p. Bubel robił sobie nadzieję, że PPN zaistnieje w tej Telewizji czyli jednym słowem, była jakaś nadzieja na współpracę z panem Sendeckim. Co się takiego stało, że nie doszło do wspólnej współpracy na płaszczyźnie Telewizji Narodowej, nie wiem. Jednak możesz być pewny, że nikt bardziej nie pragnął zjednoczenia narodowców niż ja, poświęciłem na to dużo czasu i przykro jest patrzeć teraz, jak sami się opluwacie i niszczycie. W wypowiedzi z 05:10:28 szkalujesz p. Bubla, że ponoć miał na sprawie sądowej na was zganiać jakąś winę, jednak nie podajesz żadnych szczegółów, na czym to miało polegać, te zganianie na was winy. To, że jego wyłączono do odrębnego postępowania, o niczym nie świadczy, stawianie znaków zapytania, też nic nie wyjaśnia, a to, że dałeś sobie przybić wyrok, to twoja wina, bo trzeba było iść do wyższej instancji, ostatecznie do Strasburga i w końcu byś sprawę na pewno wygrał. Ja też byłem w Polsce skazany na ponad rok w zawieszeniu za tzw. "antysemityzm", ale po apelacji, uchyleniu wyroku i ponownym rozpoznaniu, w drugim procesie zostałem uniewinniony.
 • @adamczeczetkowicz 18:20:32
  Przybijasz sobie teraz ładne świadectwo takimi bluzgami, świadczyć to może tylko o zawiści, a musisz sobie z tego zdawać sprawę, że czytają nas także służby i jak się prezentujemy w sieci, tak nas później traktują, jednych z szacunkiem, innych bez respektu. Nic się nie dzieje bez udziału służb specjalnych, zdaj sobie z tego sprawę, że tam też są patrioci i skrywani sympatycy narodowców. To za ich impulsem, sąd jednym poda rękę, innym nie.
 • @adamczeczetkowicz 18:31:09
  W co się bawisz? Ktoś tobie na przekór może teraz powiedzieć, że nie ma takiej narodowości, jak polska...

  Błędem jest wielu narodowców czepianie się wyznania religijnego, gdy tymczasem Żydzi sprawujący władzę nad Polakami, dobierają się w synagogach i Rotary Klubach po linii tożsamości narodowej, właśnie dzięki tej konspiracji. A w sejmie udają, że się spierają... Moje motto brzmi, Żyd wie, że jest Żydem, Polak wie, że jest Polakiem.
 • @boukun 18:51:05
  Posłuchaj mnie miły człowieku po pierwsze nie nazywaj CHAM PANEM. Bo jest to różnica. Ja niewiem ile masz lat ale widze że zachowujesz się naiwnie jak ja my wszyscy jak Lech Wałęsa zdradził a my Polacy chcieliśmy wierzyć że jest on dobrym Polakiem i GŁOSOWALIŚMY na niego w 1995 roku.
  Leszek Bubel tak jak napisałem wcześniej pdtrzymuje to niesą szkalujące teksty a suche fakty. Z faktami się nie dyskutuje. Gratuluje wygraniej sprawy o antysemityzm niestety nam sie to nie udało. Apelacyjny Sąd zwolnił nas tylko od kosztów procesowych. Moi obrońcy z urzędu działali przeciwko mnie a na płatnych niebyło mnie stać Leszek Bubel zato obwiniał mnie krzycząc o faszźmnie i Hitlerze.
  Napisałeś że dzięki Bublowi Ja zaistniałem ?
  Niewiem co masz na mysli ISTNIEJE NA TYM ŚWIECIE od 11 09 1976 roku
  Komuna nigdy mi sie niepodobała w 1989 roku z bratem i sąsiadami plakatowaliśmy SOLIDARNOŚCIĄ cały Białystok były też takie naklejki od PAPIERZA z włoch - "PIERWSZY RAZ MORZESZ WYBRAĆ WYBIERZ SOLIDARNOŚĆ" i "twoją szansą SOLIDARNOŚĆ" pamietacie to jeszcze?
  potem był WAŁĘSA TAK! 1990 i robiliśmy to za darmo! inkognito bez osobowo...
  JESZCZE W 1995 plakatowałem WAŁESĄ BIAŁYSTOK i zadawałem niewygodne pytanie GDZIE BYŁEM CYTOWANY W gazecie wyborczej JAKO "agent Kszakleskiego OPŁACONY ZA 20$ chyba by krzyczec precz z komuną" wtedy to MW Białystok mnie wyrywało z rak starych komuchów I JEST NA TO FILM
  http://www.youtube.com/watch?v=7PUGP1b-eOE

  i zbierałem podpisy o uniewarznienie Wyborów 1995 JEŚLI CHODZI O
  "Magistra" KWASINIEWSKIEGO
  Dzieki temu wiem jakie bloki sa czerwone w Białymstoku.
  W Nowym Jorku wspólpracowałem z tamtejszymi środowiskami NARODOWYMI jak RUCH OBRONY SŁOWIAN kolpotrując pismo biuletynu PATRIOTYCZNEGO dla POLONII , 1998r stworzyłem zespól R.P.Oi! - narodowy dla POLAKÓW NA OBCZYŹNIE nagrałem tam płytę którą wymieniałem w Polsce z innymi zespołami i wytwórniami i przywoziłem je dla Polonii. w roku 2000 WSPIERAŁEM KAMPANIE WYBORCZĄ NARODOWEGO Kandydata na PREZYDENTA - ŁOPUSZAŃSKIEGO naklejkami R.P.Oi! z orłem JAK NA BANERZE 5000 sztuk . Zwłasnej kasy. Organizowałem wiele imprez NARODOWYCH PATRIOTYCZNYCH Koncertów w USA jak i w Polsce (NY/B-STOK)
  Między innymi Honor , Głos Prawdy 3 razy,PRAWO KRWI oraz R.P.Oi!
  solowo KONCERTY.
  w LATACH 1998-2004 BYŁEM ZNANY dobrze lewakom z ANTIFY którzy mnie uwarzali za zło wcielone NACJONALIZMU BIAŁOSTOCKIEGO.
  Nie zlicze liczby ataków na moja osobę. 2 razy w nocy wybijano mi okna,
  raz nawet o 5 rano ktoś przyszedł walna mnie pałka rzelazna w głowe i gazem po oczach w dźwiach naszczęście udało mi sie go odepchac i zamknac dźwi na zamek. 3 razy grupa około 30 antifiarzy skakało mi po głowie. Co tylko mnie utwierdzało przy swoim.
  WSPIERANIE uświadamiania rozdajac ulotki anty ue z LPR-U
  TERZ GDZIES JEST TO NAGRANE Z TVP
  Pierwsze spotkanie z Bublem było przy okazji KONCERTU R.P.Oi! koło Poznania gdzioe BUBEL zachowywał sie jak dobry wujek i udawał narodowca. Czego efektem był ordazu od pierwszego spotkania wielki wywiad na chyba 34 pytania w TYLKO POLSCE.
  Następnie Ja miałem sie zajmowac młodzierzą i zaproponowałem powstanie gazety NACJONALISTA.
  UKAZAYŁ SIE CHYBA 3 NUMERY i ja zaproponowałem ZROBIENIE DO NIEJ WWW.NACJONALISTA.PL gdzie Bubel JAK się dowiedział że koleś infirmatyk któremu miał zapłacic za nia a on był sympatykiem NOP.
  wystawił mnie w oczach tego informatyka i powiedział żę niezapłaci za prace wykonana dla kolesia.
  Ja musiałem świecic oczyma i powiedziec że by sobie ja wzioł i uruchomił i ta strona działa do niś tylko jako NOPOWSKA.
  Bubla za to winię chciała wszystko upartyjniac pod swoim nazwiskiem.
  A do wyborów 2005r prosił mnie błagał bym brał w nich udział i jeszcze prosił bym załatwił innych kandydatów i błagał bym, sie zapuisał do PPN-U jako kandydat BO POWIEDZIAŁ ŻE LEPIEJ TO BEDZIE WYGLĄDAĆ :).
  Niewiem czy pamietasz jako kandydat że owy bubel zakazał robienioa ulotek indywiodualnych i nakazywał do kupna jego gazet specjalnie wydanychg na wybory gdzei były jedynie jego atrykóły jakas lista zydów i wywiad z nim. (posługiwał się kandydatami WIERZĄYMI
  że biora udziała w czymś NARODOWYM wielkim godnym i wykorzystywał do promowania JEDYNIE SWOJEJ OSOBY!)
  Ja dodatkowo namówiłem do kandydowania własną Mamę na senatora
  i zrobiłem personalnych ulotek KOLOROWYCH NA SLISKIM PAPIERZE.
  50 000 JA 25000 - 2000ZŁ I MAMA 25000 - 2000ZŁ = 4 000ZŁ + banety od brata z USA wyborcze i mnustwo czasu osobistego nazwieranie podpisów NA PODLASIE i WARMIŃSKO MAZURSKIE oraz pomoc w kilku innych mega pracy.
  tu sa strony z tego okresu wyborcze
  www.adamczeczetkowicz.republika.pl
  www.adamczeczetkowicz.republika.pl
  www.zofiakreczko.republika.pl

  Około 5 z 12 OKRĘGÓW WYBORCZYCH niebyło by zarejestrowanych bez mojej pomocy Wiec jeśli ktoś tu ma zawdzięczać co kolwiek to raczej BUBEL mi A NIE JA BUBLOWI pomimo jego wielkich pieniądzy płynacych niewiedomo z kąd.
  A z Panem Doktorem EUGENIUSZEM SENDECKIM poznałem się przez YOUTUBA gdy on nagrywał przypadkowo pod ambasadą ROSYJSKĄ wiec PiSU a ja tam byłem przeciwny i mnie zaczęto tam popychac i obezwładniać Policja Jak krzyczałem NIECH RZYJE ROSJA I STALIN BYŁ GRUZINEM
  http://www.youtube.com/watch?v=BihxNDo76Pw
  w 2006 roku Bubel zachamował rozwój PPN zakazując brania udzialu w wyborach NIEPAMIETASZ TEGO ?
  Ja uznałem ze wlake nalerzy kontykułowac i powołałem do życia KOMITET PODLASIE XXI WIEKU gdzie Kononowicz startował z mojego pomysłu i rzucił POLSKE NA KOLANA. BUBEL zaprosił nas przyokazji odwiedzienia lokalu club77 do swojego "poolskiego pubu" a pare tygodni tuzniej pubiolował w TYLKO POLSKA mopje zdjęcie z kononem ŻE NIBY GO WYKORZYSTUJE I ZARABIAM WIELKIE DOLARY NA BIEDNYM CZŁOWIEKU wpisujac sie w nurt antypolsich mediów TVN,PORANNY,WSPÓŁCZESNA,RZECZPOSPOLITA,WYBORCZA I RASZTA TAŁATAJSTWA.
  Wiec oczym ty mówisz człowieku wiecej logiki.
  http://www.youtube.com/watch?v=vonGpxg7JMM
 • @Ranger 19:13:52
  RENGER to że ty niejestes nawet nieprawdziwym wybrakowanym Polakiem TO NIEMIEJ DO MNIE OTO PRETENSJI.
  wspołczuje i żegnam
 • @boukun 17:20:12
  RE: Smoleńskie wariactwo nie służy narodowi polskiemu.

  --- Co to konkretnie takiego "smolenskie wariactwo"?
 • @boukun 17:20:12 - "Smoleńskie wariactwo nie służy narodowi polskiemu."
  Ja nie jestem "smoleńskim wariatem", lecz po prostu Polakiem przychodzącym pod pałac prezydencki i filmującym jak się tam zachowują ludzie. Często nie są to Polacy.
  Pojawienie się Krzyża w tym miejscu jest tak samo ważnym wydarzeniem jak postawienie Krzyża na Giewoncie na początku XX-go wieku. Niektórzy myślą, że to PiS-owska propaganda, ale się mylą. Tam przemówił Król Polski. Ja się dziwię Zakrzewskiemu, który jest człowiekiem religijnie dobrze wykształconym - że tego nie zauważył? Emerytowany policjant to widzi, a wieloletni animator Ruchu Światło-Zycie jakoś obecności Boga nie spostrzegł. Dramat i komedia.
 • @adamczeczetkowicz 02:07:07 - "A z Panem Doktorem EUGENIUSZEM SENDECKIM poznałem się przez YOUTUBA gdy on nagrywał...
  ...przypadkowo pod ambasadą ROSYJSKĄ wiec PiSU a ja tam byłem przeciwny i mnie zaczęto tam popychac i obezwładniać Policja Jak krzyczałem NIECH RZYJE ROSJA I STALIN BYŁ GRUZINEM"
  Potwierdzam;
  Tak dokładnie było - to był lipiec roku 2008-go, w piątek dwa dni przed niedzielą gdy zginął Profesor Geremek. Adam był za prawdę prześladowany, po wykrzyczał tłumowi naiwniaków manipulowanych przez PiS że Stalin był Gruzinem i że Rosja to słowiańska siła. Jakiś człowiek podszedł do Adama, gdy ten był spisywany przez policjantów i uderzył go w twarz. Policjanci przyzwolili na to i nie schwytali tego nieznanego sprawcy. Taka nieprawość i niesprawiedliwość wyrządzana prawdziwym Polakom jest charakterystyczna podczas rządów po-okrągłostołowych. Adam jako prawdziwy Polak jest stale na celowniku ludzi uprawiających antypolonizm.
 • @Eugeniusz Sendecki 08:42:07
  Niby z jakiej racji stawiać gdzie kto chce jakiś krzyż? Dramat i komedia to jest to, żeby z żydowskiej religii i ich mitologicznych postaci robić polskich bożków. Ta hucpa z tym krzyżem w tym właśnie miejscu ma odniesienie do katastrofy smoleńskiej, powiedzmy sobie szczerze, katastrofy na własne życzenie reżimu władzy.

  Ktoś niedawno opublikował w sieci trafny komentarz, na temat tych isra-elit, co w Smoleńsku poległy:

  Być może komuś się narażę, albo zostanę uznany za wyjątkowego i obrzydliwego
  chama, ale gorącą mam prośbę. Błagam smoleński naród, by wreszcie przestał
  mówić o „elicie kraju” która zginęła (a wedle nich poległa) na pokładzie tej
  nieszczęsnej tutki. Bo jeśli przyjmiemy, że 90 procent zawartości samolotu
  stanowili politycy (lepsi, gorsi, sympatyczniejsi i wręcz nie do zniesienia,
  plus nieudacznicy i karierowicze) to jakaś miałka wydaje się ta elita.

  A kiedy popatrzymy jak ocenialiśmy i jak nadal oceniamy naszych ukochanych
  polityków, kolegów i koleżanki tych nieszczęśników, to słowo elita wydaje
  się być może nie zamierzoną, a być może zamierzoną kpiną. Albo zimnym,
  obliczonym na doraźny poklask zabiegiem marketingowym. Tym bardziej, że ci
  sami ludzie, którzy dziś tak ochoczo mówią o elicie, wcześniej tych samych
  ludzi odsądzali od czci i wiary.

  Poza tym - jeśli dobrze pamiętam – mniej więcej 80% Polaków, ówczesnego
  prezydenta uważało za… powiedzmy człowieka specjalnej troski, a wszystkich
  bez wyjątku posłów i znaczną cześć ministrów za wyjątkowych idiotów i
  karierowiczów. No to gdzie ta elita, pytam się grzecznie i skąd ona się
  nagle wzięła? Dlatego, że byli w władzy z mandatu czasami jednego tysiąca
  wyborców? Więc na boga jedynego (choć kilku imion i wyznań), kto i gdzie tu
  ma miarę? Co nie zmienia postaci rzeczy, że paru naprawdę fajnych ludzi tam
  niestety było. Zły jednak dzień wybrali na podróż a i rejs był kulawy. 
 • @Eugeniusz Sendecki 08:49:53
  Ja też ten filmik doskonale pamiętam i też popierałem to wystąpienie p. Adama przed ambasadą rosyjską, który to całkiem logicznie wystąpił przeciwko otumanionemu antyrosyjskością motłochowi. A Pan jak już wcześniej wspominałem, z jednej strony idzie słuszną drogą, a z drugiej strony kroczy w przeciwną stronę, jak chociażby uprawianie religii smoleńskiej na Krakowskim Przedmieściu. Jak wiatr zawieje.
 • @Pan Marky 07:35:15
  Między innymi te szopki na Krakowskim Przedmieściu z krzyżami i zniczami i uprawianie teorii zamachu na rzekome "elity" polskie. Ta cała hucpa trwająca od momentu katastrofy smoleńskiej, na własne życzenie reżimu władzy.
 • @adamczeczetkowicz 02:07:07
  Nikt nie jest doskonały, każdy ma swoje wady. Również pan Bubel popełnia błędy i zdarza mu się nie być sprawiedliwym, a nawet kogoś skrzywdzić. Największą wadą wg mnie jest jego egocentryzm, przeświadczenie o nieomylności, że jest kimś wyjątkowym. Jednak właśnie te przywary powodują, że pan Bubel jak nikt inny obnaża kłamstwo reżimu, nie ma takiego drugiego Polaka w Polsce, który by tak bezogródkowo obnażał kłamstwa systemu, spiski, dochodził prawdy politycznej. Jako dziennikarz śledczy podpiera się bogatymi dowodami, chce dochodzić prawdy. Jako jedyny, samozwańczy powiedzmy narodowiec, udokumentowuje publicznie swoją biografię, więc ma prawo czuć się szczególnie dotknięty zarzutami o agenturalność żydowską, której obnażanie jest jego celem życiowym. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ten proces ma też w sobie coś dobrego, bo oto pan Bubel daje nam przykład, daje przykład szerokiej publiczności, że ktoś, kto uważa się za "Prawdziwego Polaka" powinien walczyć swoją godność chociażby przed sądem i może przed światem obwieścić, NIE, nie jestem Żydem. W takim manifeście nie jest nic złego, ma do tego prawo, daje przykład innym "pomówionym". A czy ktokolwiek inny, z tego prawa skorzystał? Nie! Każdy inny "pomówiony" unika konfrontacji publicznej, zmilczy "posądzenie" o żydostwo czy związki z nim. Daje nam przykład Bubel, jak zwyciężać mamy.

  Jestem trochę starszy od ciebie, choć duchem bardzo młody, rocznik 1961. Błędem było głosowanie na Bolka, ja na niego nie głosowałem. Polska tak naprawdę była wolna tylko od sierpnia 1980 do 13 grudnia 1981 roku i to nie całkiem, dopiero się wyzwalaliśmy. Potem już nigdy więcej. Myśmy jako młodzi ludzie nie walczyli z komuną, w Polsce nie było czegoś takiego, jak komuna, już prędzej żydokomuna. Dzisiaj wiem, że stan wojenny był wprowadzony z inspiracji Geremka i za sprawą Bolka. Obecny, kurewski system jest w prostej linii wypadkową stanu wojennego i spisku okrągłego stołu. Spadkobiercy UB i dzieci wychowanków NKWD rządzą dziedzicznie od 1944 roku zniewoloną Polską. Nacjonalizacja gospodarki, jedynym ratunkiem dla Polski. Tutaj mój kanał na YT http://www.youtube.com/user/JaroslawNiedzwiecki?feature=mhee
 • @boukun 15:28:58
  Bubel dlamnie jest zdrajcą i jako zdrajca będzie traktowany.
  PRAWDZIWY POLAK nie będzie JUDASZEM.
  Bubel okazał się Judaszem (ale judasz miał wyrzuty sumienia i się powiesił a Bubel jest gorszy od Judasza bo nie ma sumienia)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej